Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55 "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā" (EST-LAT Harbours)

Projekta nosaukums: Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours).

Projekta mērķis: Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

Projekta mērķa grupa:

 • Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
 • Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
 • Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai.

Projekta īstenošanas ilgums: 2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs.

Projekta finansējums: EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99).

Projekta partneri:

 • Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris)
 • Rīgas plānošanas reģions
 • Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
 • Engures ostas pārvalde
 • Jūrmalas ostas pārvalde
 • Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
 • Skultes ostas pārvalde
 • Salacgrīvas ostas pārvalde
 • Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
 • SIA “Liepāja Marina”
 • Pāvilostas ostas pārvalde
 • SIA “AK Pāvilosta Marina”
 • SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
 • Rojas ostas pārvalde
 • SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
 • SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
 • Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
 • SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
 • Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
 • SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
 • SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
 • SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
 • SIA “Port of Montu” (Montu osta)

Projekta aktivitātes:

 • 1. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:
 • Navigācijas drošības uzlabošana ostā: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
 • Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
 • Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
 • Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
 • Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
 • Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas u.c.), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
 • Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
 • Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
 • Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).
 • 2. Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste):
 • Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija);
 • Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā;
 • Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija);
 • Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana;
 • Piekrastes ceļveža sagatavošana;
 • Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana;
 • Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana;
 • Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos;
 • Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām;
 • 6 informatīvo stendu sagatavošana;
 • Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi).

Papildus informācija:
Skultes ostas pārvalde
Igors Akulovs, ostas pārvaldnieks
Tālr.: +371 67955267, [email protected], skulteport.lv
Rīga plānošanas reģions:
Inga Brieze
Tālr.: +371 29488197, [email protected], rpr.gov.lv
Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma estlat.eu

 

 

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Latvijas - Igaunijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.