Sasniegtais projekta mērķis: Uzlaboti kuģošanas apstākļi Skultes ostas akvatorijā un kanālā veicinot ostas teritorijas pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošināta pilnvērtīga noslodze, tādējādi paaugstināta ostas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte atbilstoši mūsdienu prasībām, vides aizsardzības un drošībās standartiem.

Panākta ir kuģošanas drošības uzlabošanās ostā, nodrošinot maksimāli drošu kuģu piekļuvi no jūras puses.

Veicināta apkārtējā reģiona attīstība, veidotas jaunas darba vietas un nostiprināta Skultes ostas un pašvaldības finansiālā stabilitāte.

Projekta rādītājs: Dziļums ostas akvatorija un kuģu ceļā - 8,20 m.