Sasniegtais projekta mērķis: Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcija, kas nodrošina ostas publisku pieejamību, uzlabo kopējo ostas infrastruktūras kvalitāti un kuģošanas drošību atbilstoši pieaugušajiem kravu pārvadājumu apjomiem.

Projekta rādītājs: Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā.