Iepirkumi

Iepirkuma nosaukums:

Zvejas kuģu piestātnes pārbūve

Izsludināšanas datums:

01.02.2018

Iepirkuma ID:

SOP2018/01 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāts konkurss

Iesniegšanas termiņš:

29.03.201812:00

Stadija:

Pārtraukts

Nolikums:

Pasūtītājs:

Skultes ostas pārvalde, reģ. Nr. LV90000462022

Fonda nosaukums:

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds

Pasākums:

11.23 Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Uzvarētājs:

Līgumcena:

Komentāri:

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Darba apjomu tabulas. Nolikuma D8 pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne ar precizējumiem 22.03.2018
Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks. Nolikuma D.9 pielikums 6.punkts. Kalendārā grafika piedāvājuma veidne
Naudas plūsmas grafiks pa projekta posmiem. Nolikuma D9.1 pielikums. Naudas plūsmas grafika pa projekta posmiem veidne
Būvprojekts
Būvprojekta rasējumu precizējumi
Rasējuma BK-4 precizējums (22.03.2018.)

Iepirkuma procesā Piegādātāju uzdotie jautājumi un Skultes ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:
1. Jautājumu un atbilžu publikācija 12.03.2017.
2. Jautājumu un atbilžu publikācija 14.03.2017.
3. Jautājumu un atbilžu publikācija 22.03.2017.

Skultes ostas pārvalde informē, ka iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
Pamatojums:  Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta neizvēloties nevienu piedāvājumu dēļ iesniegto piedāvājumu skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.4. apakšpunkta nosacījumiem.

Copyright Skultes Ostas pārvalde ©  All Rights Reserved. 2018