baneris2

Skultes ostas pārvalde administratīvi pārvalda Skultes ostas darbību. Ostas pārvalde ir juridiska persona un tās augstākā lēmējinstitūcija ir ostas valde, bet izpildinstitūciju vada ostas pārvaldnieks. Skultes ostas pārvalde izveidota 1994.gada 30.novembrī ar Saulkrastu domes lēmumu.

Skultes ostas pārvaldes funkcijas:

  • ostas teritorijas pārvalde;
  • jūras un upes kuģu ceļu uzturēšana;
  • molu un piestātņu uzturēšana;
  • vides aizsardzība;
  • ostas noteikumu ievērošanas kontrole;
  • ostas maksu iekasēšana;
  • ostas izbūve atbilstoši ostas attīstības programmai;
  • līgumu slēgšana ar uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) par to darbību ostā.

Kuģu kustības operatīvo vadību ostā un ostas pievadceļos, kā arī kuģošanas drošības valsts kontroles un uzraudzības funkcijas veic Skultes ostas kapteinis. Ostas kapteiņa rīkojumi, kas saistīti ar kuģošanas drošības pasākumiem, ir obligāti visiem kuģiem, organizācijām, uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām), kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.