Skultes osta

Projekti

E-pasts Drukāt PDF
 
https://estlat.eu/assets/img/estlat_logo.jpg
Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55
“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours)

 

MĒRĶIS

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

•    Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
•    Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
•    Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS

2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

PROJEKTA PARTNERI:

•    Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris)
•    Rīgas plānošanas reģions
•    Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
•    Engures ostas pārvalde
•    Jūrmalas ostas pārvalde
•    Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
•    Skultes ostas pārvalde
•    Salacgrīvas ostas pārvalde

•    Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
•    SIA “Liepāja Marina”
•    Pāvilostas ostas pārvalde
•    SIA “AK Pāvilosta Marina”
•    SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
•    Rojas ostas pārvalde
•    SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
•    SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
•    Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
•    SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
•    Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
•    SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
•    SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
•    SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
•    SIA “Port of Montu” (Montu osta)

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 

1. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:

•    Navigācijas drošības uzlabošana ostā: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
•    Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
•    Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
•    Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
•    Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
•    Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas u.c.), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
•    Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
•    Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
•    Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

2. Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste):
•    Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)
•    Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā
•    Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)
•    Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana
•    piekrastes ceļveža sagatavošana
•    Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
•    Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana
•    Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos
•    Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām
•    6 informatīvo stendu sagatavošana
•    Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Skultes ostas pārvalde
Igors Akulovs, ostas pārvaldnieks
Tālr. + 371 67955267, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , www.skulteport.lv

Rīga plānošanas reģions:
Inga Brieze
Tālr.+37129488197, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , www.rpr.gov.lv

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma www.estlat.eu

 

Augstāk minētā informācija atspoguļo autora viedokli un Latvijas - Igaunijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

 


                

Skultes ostas pārvalde 2015.gada 17.decembrī parakstīja Partnerības līgumu par piedalīšanos Interreg Centrālās Baltijas projektā CB239 SmartPort.

 

Projekta nosaukums:

· Moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)
  Modern and attractive small ports network through cross-border interactive information system, joint marketing and improved port services (SmartPorts)

Programma/ prioritāte/ specifiskais mērķis:

· Interreg Centrālā Baltijas programma 2014.-2020. gadam;
· 3.prioritāte „Labi savienots Centrālās Baltijas reģions”;
· Specifiskais mērķis 3.2. „Uzlaboti pakalpojumi esošajās mazajās ostās, lai uzlabotu vietējo un reģionālo mobilitāti un sniegtu ieguldījumu tūrisma attīstībā”

Ieviešanas laiks:
01.10.2015. – 30.09.2017.

Projekta budžets:
1 468 657,60 EUR,
t.sk. Skultes ostas pārvaldes budžeta daļa projektā 110 000 EUR (Interreg līdzfinansējums 85%)

Projekta galvenie mērķi:

1. Izveidot Centrālajā Baltijas reģionā (Latvija, Igaunija, Somija un Zviedrija) modernu un pievilcīgu mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem.
2. Sekmēt Rīgas un Kurzemes reģionu mazo ostu starptautisko atpazīstamību un iekļaušanos Centrālā Baltijas reģiona valstu mazo ostu kopīgajās informācijas sistēmās un mārketinga aktivitātēs, lai sekmētu jahtu plūsmu uz Latvijas mazajām ostām.

Projekta aktivitātes:

1. Pilotinvestīcijas mazo ostu aprīkojumā, lai uzlabotu navigācijas drošību un vides aizsardzības prasību izpildi, paplašinātu un uzlabotu ostu pakalpojumus (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmu izveide, bīstamo atkritumu savākšanas
sistēmu izveide, piesārņojuma likvidēšana, navigācijas bojas un zīmes, meteoroloģiskās stacijas, ostas kontroles un novērošanas kameras).
2. Interaktīvu tūrisma un kuģošanas informācijas stendu iegāde un uzstādīšana mazajās ostās, izmantojot IKT risinājumus.
3. Mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitāšu īstenošana:

· Mārketinga plāna izstrāde;
· Informācijas un mārketinga satura par mazo ostu pakalpojumiem izstrāde un publicēšana interneta vietnēs, sociālajos tīklos un citur;
· Mazo ostu interneta vietņu sasaiste ar mazo ostu tūrisma informācijas interneta vietnēm Centrālās Baltijas reģionā;
· Navigācijas materiālu un citu informatīvu materiālu izstrāde jahtu ostu apmeklētājiem, lai sekmētu informācijas pieejamību par mazo ostu tīklu, to atrašanās vietu un ārvalstu apmeklētājiem pieejamajiem pakalpojumiem;
· Mazo ostu dalības nodrošināšana vismaz divās starptautiskās tūrisma izstādēs.

Skultes ostas pārvaldes sasniedzamie rezultāti:

1. Skultes ostā tiks uzstādīts aprīkojums navigācijas drošības prasību izpildei, kā arī ostu pakalpojumu paplašināšanai un uzlabošanai tiks veikta videonovērošanas sistēmas izveide Skultes ostā.
2. Skultes ostā tiks izveidota interaktīvā informācijas sistēma - uzstādīts ar īpaši izstrādātu programmatūru aprīkots skārienjūtīgs pašapkalpošanās stends, kas nodrošinās plašu informācijas klāstu un tiešsaistes pakalpojumu iespējas ostas apmeklētājiem.
3. Tiks izstrādātas un īstenotas reģiona mazo ostu starptautiskā mārketinga aktivitātes, nodrošinot koordinētu pieeju un tādējādi sekmējot Rīgas plānošanas reģiona mazo ostu starptautisko atpazīstamību un to ekonomisko aktivitāti.

Vadošais partneris:

· Igaunijas mazo ostu attīstības centrs (Eesti Väikesadamate Arenduskeskus)

Latvijas partneri:

· Rīgas plānošanas reģions
· Kurzemes plānošanas reģions
· Jūrmalas ostas pārvalde
· Mērsraga ostas pārvalde
· Skultes ostas pārvalde
· Salacgrīvas ostas pārvalde
· Pāvilostas ostas pārvalde

Igaunijas partneri:

· Purtse osta
· Kärdla osta
· Kalev jahtklubs (Tallina)
· Lõunaranna osta
· Kõiguste osta

Somijas partneris:

· Sottungas pašvaldība (Ālandu salas)

Zviedrijas partneris:

· Arhipelāga fonds (Stokholmas reģions)

 

Skultes ostas pārvaldes projekta vadītājs:

Igors Akulovs

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
tālr.: +371 67955267

 
Vairāk informācijas:

smartports.net
www.centralbaltic.eu


 

 

Realizētie projekti Skultes ostā ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu

 

 

Projekta nosaukums „Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā” 

Projekts uzsākts 2004.gada 7.decembrī un pabeigts 2007.gada 11.oktobrī.              

Kopējais projekta izmaksas  2’863’806,- LVL
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (ERAF) 1’640'060,- LVL

Sasniegtais projekta mērķis:

Skultes ostas Dienvidu mola rekonstrukcija, kas nodrošina ostas publisku pieejamību, uzlabo kopējo ostas infrastruktūras kvalitāti un kuģošanas drošību atbilstoši  pieaugušajiem kravu pārvadājumu apjomiem.

Projekta rādītājs:

Dienvidu mola rekonstrukcija Skultes ostā.

 

Projekta nosaukums „Skultes ostas akvatorijas un kanāla padziļināšana” 

Projekts uzsākts 2009.gada 17.novembrī un pabeigts 2010.gada 26.oktobrī.

Kopējais projekta izmaksas 2’080’240,- LVL
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums (ERAF) 1’740’145,- LVL

Sasniegtais projekta mērķis:

Uzlaboti kuģošanas apstākļi Skultes ostas akvatorijā un kanālā veicinot ostas teritorijas pieejamību un sasniedzamību, kā arī nodrošināta pilnvērtīga noslodze, tādejādi paaugstināta ostas pakalpojumu sniegšanas kvalitāte atbilstoši mūsdienu prasībām, vides aizsardzības un drošībās standartiem.

Panākta ir kuģošanas drošības uzlabošanās ostā, nodrošinot maksimāli drošu kuģu piekļuvi no jūras puses.

Veicināta apkārtējā reģiona attīstība, veidotas jaunas darba vietas un nostiprināta Skultes ostas un pašvaldības finansiālā stabilitāte.

Projekta rādītājs:

Dziļums ostas akvatorija un kuģu ceļā -8,20 m.

 

Projekta nosaukums „Zvejas kuģu piestātnes rekonstrukcija Skultes ostā” 

Projekts uzsākts 2007.gada 23.aprīlī un pabeigts 2008.gada 22.maijā.

Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Kopējais projekta izmaksas 614’072,- LVL
ES struktūrfondu līdzfinansējums 608’923 LVL

Projekta rādītājs:

Piestātnes platība 2’154 m2, piestātnes lineārie metri 247,8 m.

 

Projekta nosaukums „Zvejas kuģu piestātnes Nr.2 rekonstrukcija Skultes ostā” 

Projekts uzsākts 2008.gada 15.augustā un pabeigts 2010.gada 22.jūnijā.

Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Kopējais projekta izmaksas 1 605 083,- LVL
ES struktūrfondu līdzfinansējums 1 419 189,- LVL

Projekta rādītājs:

Piestātnes platība 1’997,67 m2, piestātnes lineārie metri 156,68 m, piestātnes projektētais dziļums 4,0 m.

 

Projekta nosaukums „Zvejas kuģu piestātnes Nr.3 rekonstrukcija Skultes ostā” 

Projekts uzsākts 2009.gada 14.janvārī un pabeigts 2011.gada 02.augustā.

Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Kopējais projekta izmaksas 625 422,- LVL
ES struktūrfondu līdzfinansējums 540 914,- LVL

Projekta rādītājs:

Piestātnes platība 650,70 m2, piestātnes lineārie metri 96,64 m, piestātnes projektētais dziļums 4,0 m.

 

Projekta nosaukums „Zvejas produktu izkraušanas un uzglabāšanas infrastruktūras rekonstrukcija Skultes ostā” 

Projekts uzsākts 2009.gada 5.janvārī un pabeigts 2011.gada 15.janvārī.

Projekts realizēts sadarbībā ar LR Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldi.

Kopējais projekta izmaksas 808 970,- LVL
ES struktūrfondu līdzfinansējums 700 761,- LVL

Projekta rādītājs:

Būve „Zivju uzglabāšanai un pirmapstrādei ar iekārtām”